close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRONA GŁÓWNA

 • 30 maja 2017

  Nowe uprawnienia dotyczą uczniów szkół polonijnych oraz osób uczących się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół. Legitymacja uprawnia do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.

  Poniżej przedstawiamy zasady w formie pytań i odpowiedzi.

  Kto może otrzymać legitymację?

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nauczyciela.

  Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół?

  Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom i nauczycielom czterech rodzajów szkół:

  1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

  2. szkół w systemach oświaty innych państw,

  3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

  4. szkół europejskich.

  W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie/nauczyciele szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać z legitymacji.

  Gdzie składać wniosek o legitymację?

  Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Poniżej udostępniamy zainteresowanym: 1. wniosek o wydanie/przedłużenie legitymacji ucznia oraz 2. wniosek o wydanie/przedłużenie legitymacji nauczyciela. Oba formularze mają formę dwujęzyczną, polsko-niemiecką.

  Legitymacja ucznia_wniosek

  Legitymacja nauczyciela_wniosek

  Jakie dokumenty należy przedstawić składając wniosek o wydanie legitymacji?

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie (w przypadku ucznia)/prowadzenie (w przypadku nauczyciela) nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów bądź nauczycieli. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki na składanym wniosku.

  Gdzie należy odebrać legitymację?

  Legitymację można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek będzie złożony za pośrednictwem szkoły to także szkoła przekaże legitymacje. Jeśli wniosek złożony został bezpośrednio u konsula to legitymacje odebrać można w konsulacie.

  Do czego uprawnia legitymacja ucznia

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

  - 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,

  - do muzeów,

  - do parków narodowych. 

  Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela

  Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych.

  Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

  Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

  Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

  Na jaki okres wydawane są legitymacje?

  Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności, tj. do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.

  W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

  Jeżeli uczeń kontynuuje naukę to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane będą na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

  Uwaga! Procedowanie złożonych wniosków będzie uwzględniało różne terminy zakończenia roku szkolnego 2016/2017. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: